برگ خزان دیده

---------------------------

 

برگ اگر رنگ خزان گیرد

نه از  روی ضعیفی است

که از گردش چرخ زمان

عالم نیز رنگ خزان می گیرد روزی!

اما ای کاش!

اگر برگ خزانی می گردد،

دل هیچ گاه رنگ خزان را  نبیند،کاش!